Inhoudsverklaring (disclaimer)

De gegevens die via deze site ter uwer beschikking staan, zijn louter informatief en van algemene aard.
De gegevens die van derden afkomstig zijn, moeten als dusdanig beschouwd worden vermits deze website zich ertoe beperkt ze te uwer beschikking te stellen.
De maker van deze website kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die eventueel zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of van eender welke externe site waarnaar een link is gelegd.
Apotheek Van Ballaer b.v.b.a. verbindt zich tot het naleven van alle wettelijke bepalingen inzake het aanwenden van de gegevens en meer bepaald tot het naleven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
®
©